LANGUAGE :   
APK광고관련메뉴 앱이용자수분석 광고수익분석 인앱현황
[APK리스트] [광고호출내역] [광고이용자분석] [종류별광고분석] [일일]  [월별]  [년별] [일일]   [월별]   [년별] [현황]
나의 광고 수익내역
* 광고회사의 예상수익이 나오는 시간이 텀이 길어서 대략 1~2일 전 통계를 보게됩니다. 이 부분은 양해를 부탁드립니다.
* 표기된 수익은 인디사이드와 수익배분 전 수익 총액 입니다. 수익배분은 출금시 비율에 따라 이루어집니다.
* 동영상과 애드몹은 (USD) 애드핏은 (KRW) 입니다. 두 합계를 합치시면 전체 금액이 산출됩니다.
* 최종 수익금은 광고회사 수수료 및 해외송금 수수료등이 제하고난 금액에서 산출됩니다.
* 출금신청은 최종수익금 기준 10000원 이상일 때부터 가능합니다.
* 보통 출금신청시 최소 1개월정도 지나야만 실제 지급이 됩니다. (이 것은 광고회사의 정책입니다)
날짜 패키지네임
게임네임
동영상
(스킵가능)
동영상
(스킵불가)
애드핏
배너
애드핏
팝업
애드몹
배너
애드몹
팝업
합계1(USD) 합계2(KRW)
20190521 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190520 null
0 0.02 0 0 0 0.01 0.03 0
20190519 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190518 null
0 0.02 0 0 0 0.01 0.03 0
20190518 com.indiside.backsuP
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190517 null
0 0.18 0 0 0 0.04 0.22 0
20190516 null
0 0.01 0 0 0 0.01 0.02 0
20190515 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190514 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190514 com.indiside.wolffreinds
0 0 0 0 0 0 0 0
20190513 null
0 0.06 0 0 0 0 0.06 0
20190512 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190511 com.indiside.backsuP
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190510 kd.indiside.croxx
0 0 0 0 0 0 0 0
20190508 null
0 0.19 0 0 0 0.01 0.2 0
20190507 kd.indiside.croxx
0 0 0 0 0 0 0 0
20190507 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190506 kd.indiside.croxx
0 0 0 0 0 0 0 0
20190505 null
0 0.02 0 0 0 0.01 0.03 0
20190504 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190503 null
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190501 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190501 com.indiside.backsuP
0 0 0 0 0 0 0 0
20190430 com.indiside.backsuP
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190430 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190429 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190429 com.indiside.backsuP
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190428 null
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190428 com.indiside.backsuP
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190427 null
0 0.05 0 0 0 0.02 0.07 0
20190427 com.indiside.backsuP
0 0 0 0 0 0 0 0
20190425 null
0 0.03 0 0 0 0.02 0.05 0
20190423 null
0 0.01 0 0 0 0.03 0.04 0
20190422 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190421 com.indiside.darksphereiv
0 0 0 0 0 0 0 0
20190421 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190420 null
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190420 com.indiside.wolffreinds
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190419 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190417 null
0 0.07 0 0 0 0.04 0.11 0
20190416 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190415 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190414 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190413 com.indiside.armgulinhngahmer
0 0 0 0 0 0 0 0
20190413 null
0 0.04 0 0 0 0 0.04 0
20190410 null
0 0.02 0 0 0 0.02 0.04 0
20190409 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190408 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190407 null
0 0.02 0 0 0 0.09 0.11 0
20190407 com.indiside.darksphereiv
0 0 0 0 0 0 0 0
20190406 null
0 0.04 0 0 0 0.02 0.06 0
20190405 null
0 0.05 0 0 0 0.01 0.06 0
20190331 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190330 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190329 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190328 null
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190327 null
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190326 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190325 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190324 null
0 0.11 0 0 0 0.03 0.14 0
20190323 null
0 0.07 0 0 0 0.03 0.1 0
20190322 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190321 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190320 null
0 0.02 0 0 0 0.01 0.03 0
20190319 null
0 0.01 0 0 0 0.01 0.02 0
20190318 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190318 com.indiside.armgulinhngahmer
0 0 0 0 0 0 0 0
20190317 null
0 0.01 0 0 0 0.01 0.02 0
20190316 null
0 0.03 0 0 0 0.01 0.04 0
20190315 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190314 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190313 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190312 com.indiside.epase
0 0 0 0 0 0.03 0.03 0
20190312 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190311 null
0 0.08 0 0 0 0 0.08 0
20190310 com.indiside.WhiteRobe1
0 0 0 0 0 0 0 0
20190310 null
0 0.01 0 0 0 0.03 0.04 0
20190309 null
0 0.15 0 0 0 0.06 0.21 0
20190308 null
0 0.19 0 0 0 0.01 0.2 0
20190308 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190307 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190306 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190305 null
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190304 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190303 null
0 0.03 0 0 0 0.01 0.04 0
20190303 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190303 com.indiside.darksphereiv
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190302 com.choron.takji
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190302 null
0 0.04 0 0 0 0.01 0.05 0
20190302 com.indiside.overrainbow
0 0 0 0 0 0 0 0
20190301 com.indiside.backsuP
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190301 null
0 0.04 0 0 0 0 0.04 0
20190301 com.choron.takji
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190228 com.indiside.darksphereiv
0 0 0 0 0 0 0 0
20190228 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190228 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190227 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190227 com.indiside.darksphereiv
0 0 0 0 0 0 0 0
20190227 com.choron.takji
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190226 null
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190226 com.choron.takji
0 0.05 0 0 0 0 0.05 0
20190225 com.choron.takji
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190225 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190224 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190224 com.choron.takji
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190223 null
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190223 com.choron.takji
0 0.06 0 0 0 0 0.06 0
20190222 null
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190222 com.choron.takji
0 0.05 0 0 0 0 0.05 0
20190221 null
0 0.04 0 0 0 0 0.04 0
20190221 com.choron.takji
0 0.06 0 0 0 0 0.06 0
20190220 com.choron.takji
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190220 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190219 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190219 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190218 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190218 com.choron.takji
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190217 com.choron.takji
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190217 null
0 0.04 0 0 0 0 0.04 0
20190216 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190216 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190215 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190215 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190214 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190214 com.choron.takji
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190213 null
0 0.03 0 0 0 0.01 0.04 0
20190213 com.choron.takji
0 0.05 0 0 0 0 0.05 0
20190212 null
0 0.07 0 0 0 0 0.07 0
20190212 com.choron.takji
0 0.11 0 0 0 0 0.11 0
20190211 com.indiside.armgulinhngahmer
0 0 0 0 0 0 0 0
20190211 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190211 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190210 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190210 com.indiside.armgulinhngahmer
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190210 com.choron.takji
0 0.08 0 0 0 0 0.08 0
20190209 null
0 0.09 0 0 0 0.03 0.12 0
20190209 com.choron.takji
0 0.19 0 0 0 0 0.19 0
20190208 com.indiside.backsuP
0 0 0 0 0 0 0 0
20190208 com.choron.takji
0 0.06 0 0 0 0 0.06 0
20190207 com.choron.takji
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190206 null
0 0.04 0 0 0 0.04 0.08 0
20190206 com.choron.takji
0 0.05 0 0 0 0 0.05 0
20190205 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190205 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190204 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190204 com.indiside.epase
0 0 0 0 0 0 0 0
20190204 com.choron.takji
0 0.08 0 0 0 0 0.08 0
20190203 com.indiside.backsuP
0 0 0 0 0 0 0 0
20190203 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190203 null
0 0 0 0 0 0.03 0.03 0
20190202 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190202 com.indiside.backsuP
0 0 0 0 0 0 0 0
20190202 com.choron.takji
0 0.07 0 0 0 0 0.07 0
20190201 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190201 com.choron.takji
0 0.17 0 0 0 0 0.17 0
20190131 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190131 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190130 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190130 com.choron.takji
0 0.19 0 0 0 0 0.19 0
20190129 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190129 com.indiside.pangpangpang
0 0 0 0 0 0.02 0.02 0
20190129 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190128 null
0 0.02 0 0 0 0.02 0.04 0
20190128 com.choron.takji
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190127 null
0 0.04 0 0 0 0.01 0.05 0
20190127 com.choron.takji
0 0.05 0 0 0 0 0.05 0
20190126 null
0 0.02 0 0 0 0.02 0.04 0
20190126 com.choron.takji
0 0.09 0 0 0 0 0.09 0
20190125 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190125 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190124 null
0 0 0 0 0 0.04 0.04 0
20190124 com.choron.takji
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190123 com.choron.takji
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190123 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190122 com.choron.takji
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190121 com.choron.takji
0 0.05 0 0 0 0 0.05 0
20190121 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190120 com.choron.takji
0 0.08 0 0 0 0 0.08 0
20190119 null
0 0.01 0 0 0 0.02 0.03 0
20190119 com.choron.takji
0 0.05 0 0 0 0 0.05 0
20190118 com.indiside.armgulinhngahmer
0 0.04 0 0 0 0 0.04 0
20190118 null
0 0.13 0 0 0 0.04 0.17 0
20190118 com.choron.takji
0 0.09 0 0 0 0 0.09 0
20190117 null
0 0.04 0 0 0 0.02 0.06 0
20190117 com.choron.takji
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0
20190116 null
0 0.02 0 0 0 0.01 0.03 0
20190116 com.choron.takji
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190115 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190115 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190114 null
0 0 0 0 0 0.02 0.02 0
20190114 com.choron.takji
0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
20190113 null
0 0.02 0 0 0 0 0.02 0
20190113 com.choron.takji
0 0.14 0 0 0 0 0.14 0
20190112 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190112 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190111 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190111 com.indiside.darksphereiv
0 0 0 0 0 0 0 0
20190111 com.choron.takji
0 0.08 0 0 0 0 0.08 0
20190110 com.indiside.overrainbow
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190110 com.choron.takji
0 0.15 0 0 0 0 0.15 0
20190109 null
0 0.02 0 0 0 0.01 0.03 0
20190109 com.choron.takji
0 0.11 0 0 0 0 0.11 0
20190108 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190108 com.choron.takji
0 0.05 0 0 0 0 0.05 0
20190107 null
0 0 0 0 0 0.08 0.08 0
20190107 com.choron.takji
0 0 0 0 0 0 0 0
20190106 null
0 0 0 0 0 0.03 0.03 0
20190105 null
0 0.06 0 0 0 0.05 0.11 0
20190104 null
0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
20190103 null
0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
20190102 null
0 0 0 0 0 0 0 0
20190101 null
0 0.13 0 0 0 0.01 0.14 0
[최근(20190525)]
[201905월]
[2019[년별]]


[개인정보취급방침] | [이용약관] | [제휴문의] | [후원창구] | [인디사이드연혁]

Copyright © 1999 - 2016 INdiSide.com/(주)씨엘쓰리디 All Rights Reserved.
인디사이드 운영자 : 천무(이지선) | kernys(김원배) | 사신지(김병국)